Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma ve Rıza Metni

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma ve Rıza Metni (“Aydınlatma Metni”), kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK”)’na uygun olarak aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenebileceğine dair tarafınıza gerekli bilgilendirmenin yapılması için paylaşılmaktadır.

Veri Sorumlusunun ve Temsilcisinin Kimliği

KVK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde Veri Sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede Veri Sorumlusu, aşağıda bilgileri yer alan Rabve İlim ve Hizmet Vakfı (“Rabve Vakfı”)’dır.

Rabve İlim ve Hizmet Vakfı

İkitelli O.S.B Mh. Dersankoop Sanayi Sitesi, Trios İş Merkezi A Blok No: 64, 34306 Başakşehir / İstanbul

1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz sivil toplum faaliyetlerimiz kapsamında burs, üyelik, gönüllülük, dijital pazarlama, kurum tanıtımı ve benzeri vakfımızın çalışmalarına katılmak amaçlı yapacağınız başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, sağlık bilgileri de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren, ad-soyad, iş bilgileri, iletişim bilgileri, mezuniyet yılı, fotoğraf, ses kaydı, video, başarı hikayesi gibi her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda işlenmektedir.

KVK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder.Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verileri de kapsamaktadır.

Kişisel verileriniz, KVK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz sivil toplum faaliyetlerimiz kapsamında burs, üyelik, gönüllülük, dijital pazarlama, kurum tanıtımı ve benzeri vakfımızın çalışmalarına katılmak amaçlı yapacağınız başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, sağlık bilgileri de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren, ad-soyad, iş bilgileri, iletişim bilgileri, mezuniyet yılı, fotoğraf, ses kaydı, video, başarı hikayesi gibi her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda işlenmektedir.

KVK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder.Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verileri de kapsamaktadır.

Kişisel verileriniz, KVK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

KVK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Rabve Vakfı çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dâhil olmak üzere Rabve Vakfı`nın iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Rabve Vakfı’a iletmeniz durumunda Rabve Vakfı talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Rabve Vakfı tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

5. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVK’ya uygun olarak, iş bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

6. KVK’nın Yürürlük Tarihinden Önce Alınan Kişisel Verileriniz

KVK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma metninde ve KVK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte olup Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

7. KVK uyarınca Kişisel Verilerinizin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller

KVK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Rabve Vakfı, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Rabve Vakfı’nın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Rabve Vakfı’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Rabve Vakfı’na ilettiğim ve Rabve Vakfı tarafından çekilen, ses, görüntü ve video kayıtlarının sosyal medya hesaplarında yer almasına ayrıca ve açıkça hür irademle rıza veriyorum.

Rabve İlim ve Hizmet Vakfı (Rabve Vakfı) tarafından, yukarıda yer alan iletişim bilgilerime tanıtım, etkinlik vb. ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve Rabve İlim ve Hizmet Vakfı (Rabve Vakfı)’nın gönderimin sağlanması için hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sahip olduğum haklara ve bu haklarla ilgili başvuru yöntemlerine ilişkin olarak Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 4. Maddesi kapsamında bilgilendirilmiş olduğumu ayrıca kabul ederim.

Daha Fazla Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin

Bizi Arayın, Yazın veya ofisimize gelip kahvemizi için.

Değerli misafirlerimiz, mesajlarınıza en kısa süre içerisinde cevap vereceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.