Tüzük

Madde 1 - vakıf

Vakfın adı “Rabve İlim ve Hizmet Vakfı’dır. İşbu resmi senette sadece “RABVE VAKFI” olarak anılacaktır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

MADDE 2 - VAKFIN MERKEZİ

Vakfın idare merkezi İSTANBUL ili Başakşehir ilçesinde olup, adresi İkitelli O.S.B Mh. Dersankop – Dericiler Sanayi Sitesi A Blok No: 64 Trios İş Merkezi İSTANBUL dur. Gerekli görüldüğü takdirde Vakıf İdare Merkezi Türkiye hudutları dâhilinde başka bir yere nakledilebilir.  İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilik açabilir.

Vakfın idare merkezi İSTANBUL ili Başakşehir ilçesinde olup, adresi İkitelli O.S.B Mh. Dersankop – Dericiler Sanayi Sitesi A Blok No: 64 Trios İş Merkezi İSTANBUL dur. Gerekli görüldüğü takdirde Vakıf İdare Merkezi Türkiye hudutları dâhilinde başka bir yere nakledilebilir.  İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilik açabilir.

MADDE 3 - VAKFIN AMAÇLARI

 • Uygun görülecek yer ve şekillerde sağlık tesisleri kurmak, donatmak ve işletmek,  kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak,
 • Kültür değerlerimizi, Tarihimizde bizi büyüten örf adet ve manevi değerlerimizi ve Türkçe’mizi araştırmak, araştırmaları desteklemek, korumak, yaşatmak ve tanıtmak,
 • Uygun görülecek yerlerde okul, kitaplık, işlik, laboratuvar, öğrenci yurdu yaptırmak,
 • Eğitim sorunları olan insanlara yardım etmek,
 • Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere burs, eğitim yardımı, yurt ve  barınma olanakları sağlamak, Yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı  kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak,
 • Yüksek ve mesleki tahsil yapmış elemanlara yurt içinde ve dışında ileri ihtisas çalışmaları yapabilmeleri veya mesleki bilgilerini artırabilmeleri için eğitim olanakları sağlamak,
 • Yönetilmesi veya denetimi, yetkililerce kendisine tevdi edilecek ve Mütevelli Heyetince kabule şayan görülecek kültür ve sağlık tesisleri için verilen görevleri yapmak,
 • Kazanç amacı gütmeyen yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açmak, Türk kültür ve sanat dallarının gelişmesi, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmak, Bu amaçlarla bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmak, yayınlarda bulunmak, seminerler ve bilimsel toplantılar tertiplemek, yabancı öğretim kurumları ile işbirliği yapmak,
 • Ülkenin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak, aynı amaçla kurulmuş resmi ve kar amacı gütmeyen özel kurumlara yardımcı olmaktır.
 • Ülke düzeyinde karşılıklı yardımlaşma ve sosyal yardımlaşmayı sağlamak amacı ile toplantı, konferans, sergi, fuar ve seminerler düzenlemek sureti ile millî ve manevî değerlere saygılı bir toplum oluşturulmasına yardımcı olmak,
 • Ülke çapında dini değerleri korumak adına camiler yapmak, dini öğrenim veren kurslara yardım etmektir,
 • İhtiyaç sahibi aileleri tespit etmek, bunlara gerekli her türlü ayni ve nakdi yardımları yapmak ve bu amaçla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunmak,
 • Yaşlı düşkün ihtiyaç sahibi kimseleri tespit etmek, barınmalarını sağlamak, sokakta kalmış kimsesiz çocuklara ve gençlere sahip çıkmak, bunların ihtiyaçlarını gidermek. Eğitim – öğretim, meslek edindirme çalışmalarında bulunmak, sağlık problemlerinin giderilmesi için  çalışmalar yapmak, gerekirse sağlık kuruluşlarında veya gönüllü sağlık ekipleri oluşturup evlerinde tedavi yoluna gitmek,
 • İhtiyaç sahibi insanların ve ailelerin, kimsesiz gençlerin, sosyal hayata kazanılmaları için sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunmak. Bu gibi gençlerin eğitim-öğretim, barınma, meslek edindirme, evlendirilmeleri ile bu gibi konularda aile kurumlarına yardımcı olmak, bu gibi faaliyetleri yasalara uygun bir şekilde yapmak,
 • Deprem, sel, yangın, fırtına ve benzeri doğal afetlerden zarar görenlere ayni ve nakdi yardımda bulunmak yolda kalmış, memleketine dönememiş kişilere gerekli yardımlarda bulunmak,
 • İsmi her ne ad altında olursa olsun yasalara aykırı olmamak üzere Türkiye’nin her yerinde ve yurtdışında bulunan tüm ihtiyaç sahiplerinin ırk, din, dil, mezhep, düşünce veya benzeri bir fark gözetmeksizin ihtiyaç süresince ve ihtiyaç anında tam olarak gidermek ve yeniden muhtaç duruma düşmemelerini sağlamak için gerekli olan tüm çalışmaları yapmak ve yapılmakta olanlara katılmak. Yasalar çerçevesinde ve gerekli izinleri almak şartı ile yurt dışında doğal afete uğrayan, iç ve dış savaş halinden dolayı mağdur kimseler ile diğer ihtiyaç sahiplerine de yardım etmek veya bu konuda faaliyet yapan diğer dernek, vakıf ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

MADDE 4 - VAKFIN HUKUKİ DURUMU VE YAPABİLECEĞİ İŞLER

Vakıf kendi Mütevelli Heyetinden başka hiçbir yere bağlılığı olmayan, ancak 4721 sayılı kanunla belirtilen teftiş makamının denetimine tabi; tüzel kişiliği haiz özerk bir kurumdur.

Bu sıfatla Vakıf amacını tahakkuk ettirecek her türlü akit ve tasarruflarda bulunabilir. Bu cümleden olarak menkul ve gayrimenkul malları, ayni ve fikri hakları-vasiyet, hibe, inşa ve satın alma sureti ile temellük ve tasarrufa, kiralamaya veya kiraya vermeye, gerektiğinde satmaya, gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarfa, her çeşit mallarını ipotek ederek istikrazda bulunmaya veya lehine tesis edilecek ipotekleri kabule; Vakfın gelirlerini veya gelirleri ile elde edeceği mamelekini ticari sınai ve mali yatırımlarda ve iştiraklerde kullanmaya, gerektiğinde bunları tasfiyeye; velhasıl Vakıf amaçlarının tahakkuku için faydalı görülen bilcümle teşebbüs, temellük, mukavele akdine ve muamele ifasına, Medeni Kanunun 46.maddesinde belirtildiği üzere mezun ve yetkilidir.

MADDE 5 - VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER

Gerekli yasal işlemlerin yerine getirilmesi koşulu ile Vakıf amacına uygun hususlarda yerli ve yabancı diğer kurumlarla işbirliği yapabilir, karşılıklı parasal yardım, araç-gereç, eleman, bilgi desteği ve temini gibi her türlü yardımlaşmada bulunabilir.

Mevcut veya elde edeceği gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehin edilmesi dâhil  her türlü teminatları almaya,  banka kefaletlerini kabule;

Vakıf amaçlarını  gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye ipotek almak ve vermek, birleştirme  ve bölme işlemlerini yapmaya,

Vakıf amaçlarını  gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye ipotek almak ve vermek, birleştirme  ve bölme işlemlerini yapmaya,

Yurtiçi ve yurtdışında yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane ve benzeri yapıları yaptırmaya ve tamir işlerini üstlenmeye veya yapılmasına yardımcı olmaya,

Yardım yapılacak kişilerin mali ve sosyal durumları araştırma yapılarak tespit edilir ve ihtiyaç sahiplerine Yönetim Kurulu kararı ile yardım yapılır. Tespitin ne şekilde ve nasıl yapılacağı, yardımın niteliği ve miktarı ile verilecek süre ve buna ilişkin prosedür konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu konuda muhtarlar, vakıflar, dernekler ve ilgili resmi kurumlarla işbirliği yapılır. Yönetim kurulu vakıf imkânlarına göre yardımlar yapar. Vakıf, müracaat eden herkese yardım yapmak zorunda değildir.

Fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün, gibi etkinliklerin masraflarını karşılar; ayni nakdi vesaire yardımlarda bulunur.

Yasalara aykırı olmamak şartı veya bilgileri otomatik yada elektronik olarak işleme tabi tutmuş sistemler kullanarak bağış kabul edilir. Web sayfası tasarlayarak faaliyetlerinin üçüncü kişilere duyurulmasını sağlayabilir, sanal ortamın her türlü kolaylıklarını kullanır.

Yoksulluğun azaltılması maksadı ile ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak için gıda bankacılığı, mikro kredi ve mikro finans faaliyetlerini yapar veya benzeri uygulamaları yürütür. Gıda bankacılığı ve mikro kredi gibi uygulamaların işleyiş şekli, prosedürü, iş akışı ve tüm uygulama biçimi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikler ile yapılır.

İhtiyaç sahibi insanlar için verilen yardım maddelerini (gıda, giyecek, yakacak, ev eşyası ve ilaç gibi) alır ve ihtiyaç sahiplerine dağıtır.

Sonuç olarak, vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve gerekli  görülen tüm  girişim, yöntem, mal edinme  ve sözleşmeleri, işlemleri yapmaya, Medeni Kanunun 46.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Ancak, vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan amaçlar için  kullanamaz.

MADDE 6 - VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI VE MALİ HÜKÜMLER

Vakfa tahsis edilen malvarlığı:

Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 60.000,00( Altmışbin) TL’dir. Vakfın kurulmasından sonra gerçek ve tüzel kişiler tarafından Vakfın esas varlığına eklenmek şartı ile bağışlanacak her türlü mal ve haklar Mütevelli Heyeti kararı ile kabul edilerek yukarıda yazılı Vakıf mamelekine ilave edilecektir.

Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak, yurt içinden ve yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir varlığın tamamını veya bir kısmını, bağış, vasiyet veya başka suretle elde edebilir, kullanma, kiralama, kira gelirlerinden faydalanma ve mülkiyetlerin gayri  ayni haklarına sahip olabilir, bu hakları hukuki yollarla temin edebilir, bağış, talimat, vasiyet ve başka suretle elde edilen  nakit para, tasarruf, devlet bonosu, alacak senetleri gibi nakit ticari elemanların  tamamını veya süreli süresiz faiz ve gelirlerini bağış olarak alabilir.

MADDE 7 - VAKFIN GELİR KAYNAKLARI

Vakıf mamelekinin işletilmesinden elde edilecek gelirler;

 1. Vakfın amaçları ve kuruluş ilkelerine aykırı olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu kararı ile kabul edebileceği her türlü bağışlar.
 2. Diğer suretlerde elde edilecek gelirler, Vakfın gelir kaynaklarını ve gelirlerini teşkil eder.

Vakıf amaçlarına tahsis edilen fonlar hiçbir şekilde başka amaçla kullanılamaz. Ancak bütçe uygulamalarında,

 • Yönetim ve idame giderlerine, ihtiyata veya malvarlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış fonların tamamı veya bir kısmı Vakıf amaçlarına yönelik hizmetlerde,
 • Yönetim ve idame giderlerine ayrılan fonlar, ihtiyat veya Vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlarda kullanılabilir.

MADDE 8 - YILLIK HESAPLAR, BÜTÇE VE PROGRAMLAR

 1. Yönetim Kurulu yıllık bütçeyi ve faaliyet programını hazırlar.
 2. Vakıf yıllık olarak bir bilanço ve gelir-gider hesabı çıkarmak zorundadır. Bu iki hesap Yönetim Kurulu’nca tespit edilecek bir şemaya göre düzenlenir.
 3. Vakfın yıllık hesaplarını ve faaliyetini izah eden ayrıntılı bir Yönetim Kurulu raporunun da düzenlenmesi şarttır.
 4. Ayrıca, Vakfın denetçileri de ayrıntılı rapor vermek zorundadırlar.
 5. Yönetim Kurulu Mütevelli Heyeti’nin ve kendisinin uygun göreceği diğer hesap belgeleri ile programları da düzenlemeye mecburdur.
 6. Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. İlk hesap dönemi ise kati kuruluştan o yılın Aralık Ayı’nın sonuna kadardır.

MADDE 9 - MALLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Malların Değiştirilmesi : Geliri giderini karşılamayan veya değerine uygun duruma getirilemeyen, rantabilitesi devamlı olarak veya büyük ölçüde düşen veya düşmüş bulunan Vakıf malları, ister vakfetme, ister bağış, ister satın alma yolu ile iktisap edilmiş olsunlar daha yararlı herhangi bir mal veya para ile değiştirilirler.

Bu değiştirmeye, Teftiş makamının önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nun düşüncesi alındıktan sonra yetkili Asliye Mahkemesince karar verilir.

Elde edilen paranın değerlendirilmesi 9. madde esaslarına tabi olarak Yönetim Kurulu’nca yapılır.

MADDE 10 - VAKFIN ORGANLARI

Vakfın organları şunlardır:

 1. Mütevelli Heyeti
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

MADDE 11 - MÜTEVELLİ HEYETİ

Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır.

Vakfın mütevelli heyeti, vakıf resmi senedi altında imzaları bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıdaki fıkra hükümlerine göre sonradan vakfa alınacak üyelerdir.

Mütevelli heyet üyeliğine, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin 1/10 (onda birinin) unun teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının 2/3 (Üçte ikisi) çoğunluğun kararıyla vakfa yeni üyeler kazandırılır. Mütevelli heyet üyeliğinden azil için aynı kurallar geçerlidir.

Tüzel kişinin mütevelli heyet üyesi olması halinde,  tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde,  tüzel kişi adına oy kullanacak kimse o tüzel kişilik tarafından yeniden belirlenir

Haklı bir mazeret beyan etmeksizin üst üste dört (4) defa olağan veya olağanüstü mütevelli heyet toplantısına katılmayan mütevelli heyet üyesi görevinden çekilmiş sayılır. Bu durum yönetim kurulunca tespit edilerek mütevelli heyetin bilgisine sunulur.

MADDE 12 - MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Yönetim kurulunu seçmek,
 2. Denetim kurulunu seçmek,
 3. Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 6. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 7. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 8. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
 9. Vakfın feshine veya tasfiyesine karar vermek ve bunların uygulama biçimlerini belirlemek,
 10. Vakfa yeni mütevelli heyet üyesi kabul etmek,

MADDE 13 - MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulunun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda yılda en az bir kere olağan olarak toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.    

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla veya teslim edildi onaylı e-mail veya sms yoluyla üyelere duyurulur.         

Mütevelli Heyet toplantısı, vakıf yönetim kurulu başkanı veya başkan vekilinin,  onun da yokluğunda en yaşlı üyenin başkanlığında açılır ve üyeler arasından açık oyla seçilecek bir başkan ve iki kâtip üyeden oluşan başkanlık divanınca yönetilir. Toplantı tutanağı divan üyeleri tarafından imza altına alınır.               

Mütevelli heyet, üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.        

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, senette ifade edilen istisnalar hariç olmak üzere toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylama açık oy usulü ile yapılır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta, birden fazla vekâlet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

MADDE 14 - HUZUR HAKKI

Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

MADDE 15 - YÖNETİM KURULU

Vakfın yönetim ve temsili beş (4) asil, üç (3) yedek üyeden oluşan bir Vakıf Yönetim Kurulunca yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişileri yönetim kurulu üyesi seçilmesi mümkündür. 

Yönetim kurulu ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı , genel sekreter ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine ,yedek üyelerden ilk sıradaki asil üye olur. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması nedeni ile seçilen üye, selefinin süresini tamamlar. Vakıf Yönetim Kurulu her yıl kendisine bir Başkan, bir Başkan Vekili seçer ve ayrıca görev bölümü yapar.    

MADDE 16 - YÖNETİM KURULU’NUN TOPLANTILARI

Vakfın Yönetim Kurulu gerektiğinde her halde ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu’nu toplantıya, Başkan ve gerektiğinde Başkan Vekili çağırır. Toplantılar üye tam sayısının mutlak çoğunluğu ile açılır. Toplantılarda kararlar, katılan üye sayısının yarısının en az bir fazlasının oyu ile alınır.

MADDE 17 - YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Vakfın Yönetim Kurulu, Vakfın amacının elde edilmesi için gerekli bütün olağan işleri yapmaya, Vakfı yönetmeye ve temsile yetkilidir. Kanunlar ve işbu senet ile kendisine bırakılan görevler dışında şunları da yapmak görevine ve yetkisine sahiptir.

 1. Vakfın olağan işleri, amacının gerektirdiği işlemleri yapmak için kararlar almak,
 2. Bilanço, gelir-gider hesabı, faaliyet raporu, bütçe ve yıllık programları hazırlamak ve Mütevelli Heyeti’nin onayına sunmak,
 3. Vakfı temsil etmek ve Vakıf adına imzaya yetkili olanları ve derecelerini saptamak,
 4. Vakfı davalarda, takiplerde temsil etmek, yani aktif ve pasif dava ehliyetine sahip olmak, olağan işlemlerde sulha, ibraya, feragate yetkili bulunmak,
 5. Gereğinde Vakıf Müdürü’nü tayin etmek, Vakıf Müdürünün görev ve yetkileri Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Vakıf Müdürüne bağlı olarak oluşturulacak Vakıf Organizasyon ve Kadroları Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti’nin kararı ile kesinleşir. Kadrolara yapılacak atamalar ile nakil ve tayinler için Yönetim Kurulu yetkilidir.
 6. Yönetmelik ve tüzükleri hazırlayıp Mütevelli Heyeti’nin onayına sunmak,
 7. Mütevelli Heyeti’nin ve Genel Kurul’un süreleri içinde toplanmalarının çağrılarını yapmak, gereğinde bu organların olağanüstü toplanmaları için çağrıda bulunmak,
 8. Belirli işler için üyelerden birine veya üçüncü bir şahsa yetki ve vekalet vermek,
 9. Mütevelli Heyeti’nce kendisine tevdi edilen veya kendisinin yetkilendirdiği işlem ve tasarrufları yapmak,
 10. Mütevelli Heyeti’nin kararlarını uygulamak.
 11. Vakıf Yönetim Kurulu gerektirdiğinde kendisine karşı sorumlu Yürütme Komitesi ile sürekli veya geçici olarak görevli komisyonlar kurabilir.

MADDE 18 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TAHSİSATLARI

Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulu Üyelerine bir ücret verilmez. Ancak bu üyeler toplantıda bulunmak üzere yapacakları zaruri masraflar kendilerine ödenir. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyelerinden uzmanlığı ile ilgili özel hizmetlerin ücreti ve Vakıf yararına yapacakları hizmetlerin masrafları Yönetim Kurulu’nca tayin edilerek kendilerine ödenir.

MADDE 19 - VAKFIN TEMSİLİ

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve Genel sekretere devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

MADDE 20 - DENETÇİLERİN SEÇİMİ

Vakfın hesaplarını kontrol için Mütevelli Heyeti, en çok 3 yıl için 1 veya 3 denetçi seçer. Denetçilerin bu konuda uzman olmaları şarttır. Ücretleri Mütevelli Heyeti’nce tayin edilir.

MADDE 21 - OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILARA ÇAĞRI VE USUL

Mütevelli Heyet,

 1. Başkan ve Başkan Vekilinin veya
 2. Yönetim Kurulunun 5 üyesi gerekçe göstererek Mütevelli Heyetin Olağanüstü Toplantıya davet olunmasını Başkandan isteyebilir. Olağanüstü Toplantılara çağrı, Mütevelli Heyet Üyelerine gönderilecek alındı belgeli yazı veya iadeli taahhütlü mektupla yapılır.
 3. b fıkrasının 2. bendi hakkındaki hüküm, olağan toplantılarda da uygulanır.

MADDE 22 - VAKFA YAPILACAK BAĞIŞLAR

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan şartlı ve şartsız bağışlar, 16.ve 20. maddelerde belirlenen yetkiler dâhilinde Mütevelli Heyeti veya Yönetim Kurulu kararı ile kabul olunur.

Ancak,

Vakfın alacağı bütün bağışların Vakfın amaçlarına uygun olması,

Vakfa malvarlığını arttırmak üzere yapılan şartlı bağışlar hariç, diğer şartlı ve şartsız bağışların 6.  maddede açıklanan esaslara uygun olarak harcanması zorunludur.

Yukarıdaki esaslara uymayan bağışlar Vakıfça kabul edilemez.

MADDE 23 - HESAP DÖNEMİ

Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Şu kadar ki, ilk hesap dönemi tescil tarihi ile o yılın sonuna kadar olan dönemdir. Şu kadar ki Mütevelli Heyeti alacağı kararla gerektiğinde hesap yılı başlangıcını değiştirmeye yetkilidir.

Bankalarda hesap açma ve kapatma, para çekmede, Yönetim kurulunca görevlendirilecek iki kişinin imzası bulunur

MADDE 24 - RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Bu Vakfın Senedi, belirtilen ihtiyaç ve zaruretler karşısında değiştirilebilir. Şu kadar ki, buna Mütevelli Heyeti mürettep sayısının 2/3 çoğunluğu ile karar verilmesi şarttır. Bu konuda teftiş makamının da mütalaası alınır.

MADDE 25 - VAKFIN TASFİYESİ

Vakfın tasfiyesi için tek sebep, tahsis edilen mamelekin bu Resmi Senette belirtilen Vakıf amaçlarını tahakkuk ettiremeyecek bir yetersizliğe düşmesidir. Vakıf yukarıdaki sebeple Teftiş Makamının mütalaası alınarak Mütevelli Heyetince fesih ve tasfiye olunabilir.

Vakfedenlerin, bu Vakfın kurulmasına temel olmuş ilkeleri değiştirilemez.

Kanunda yazılı sebeplerle Vakfın feshi halinde Vakıf Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında bir Tasfiye Heyeti oluşturur. Tasfiye Heyet Üyelerine Mahkemece takdir olunan ücret ödenir.

Vakıf nihayete erdiği veya tasfiyesine Mahkemece karar verildiği takdirde, o tarihteki Mütevelli Heyeti, Tasfiye Heyeti mahiyetini alarak tasfiyenin sonuna kadar görevine bu sıfatla devam eder.

Vakfın Tasfiye işlemleri sonucu elde kalan tüm varlığı aynı amaca yönelik ve vergi muafiyeti tanınmış bir Vakfa devredilir. Böylece Vakıf kendiliğinden sona erer. Keyfiyet Tasfiye Heyet’ince Vakıflar Genel Müdürlüğü siciline geçirilir.

Vakfedenlerin, bu Vakfın kurulmasına temel olmuş ilkeleri değiştirilemez.

Vakıf Senedi’nde yapılacak değişiklikler hakkında, ilgili kanun ve tüzük hükümleri uygulanır.