RABVE İLİM VE HİZMET VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ

(2023-2024 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 4 Eylül – 9 Eylül)

*Başvuru kontenjanının dolması halinde sistem otomatik olarak başvurulara kapanacaktır.

AMAÇ VE KAPSAM:

Bu yönetmeliğin amacı, Rabve İlim ve Hizmet Vakfı tarafından yükseköğrenim gören başarılı ve/veya maddi imkânları yetersiz öğrencilere verilecek eğitim burslarında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

TANIMLAR:

Vakıf :

Rabve İlim ve Hizmet Vakfı

Yönetim Kurulu :

Rabve İlim ve Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu

Burs :

Rabve İlim ve Hizmet Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ve/veya başarılı lisans öğrencilerine her yıl düzenli olarak yapılacak karşılıksız ayni ve/veya nakdi yardım

Burs Bütçesi :

Vakıf Yönetim Kurulu tarafından her yıl için tespit edilen toplam burs tutarı

Burs Komisyonu :

Rabve İlim ve Hizmet Vakfı’na yapılan burs başvurularını değerlendirecek ve sonuçlandıracak komisyon

Bursiyer :

Rabve İlim ve Hizmet Vakfı tarafından burs verilen öğrenci

BURS KOMİSYONU

Burs Komisyonu, Rabve İlim ve Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve en az ikisi yönetim kurulu üyesi olan üç kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, Burs Komisyonu’na dışarıdan üye atayabilir. Komisyon, burs başvurularının kabulü ve ön değerlendirmesinin yapılmasını üstlenir, bunun için kendi bünyesinde gerekli sistemi oluşturur.

Burs Komisyonu, başvuruların alınmasından sonra toplanır. Komisyon burs başvurularını inceler ve Yönetim Kurulu tarafından ilgili akademik yıl için tespit edilmiş bütçe doğrultusunda, uygun adaylar arasından burs verilecek öğrencileri belirler. Burs verilirken öğrencinin başarı notu ve maddi durumu göz önüne alınır ve başarı derecesi yüksek adaylara öncelik tanınır. Burs Komisyonu bu toplantıda bursları devam etmekte olan öğrencilerin durumunu da gözden geçirir.  

YURT İÇİ BURSİYER ADAYLARI

Bursiyer adaylarında aranacak asgari şartlar şunlardır:

 • Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerinden (%100 burslu) birinde lisans programında öğrenci olması
 • Vakfın vizyon, misyon, ilke ve değerlerine, vakıf standartları ve uygulamalarına uygun nitelikte olması
 • Türk Ceza Kanunu uyarınca herhangi bir ceza almamış olması
 • Yüksek Öğrenim gördüğü kurum tarafından uzaklaştırma veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olması
 • Başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmaması
 • Ara sınıflar için:
  • Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak

ADAY OLAMAYACAKLAR

 • Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri (%100 Burslu Hariç)
 • Açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri
 • Ücretli değişim programlarında bulunanlar,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

BAŞVURU SÜRECİ

 • Bursiyer adayları Rabve İlim ve Hizmet Vakfının web sitesinden tedarik edecekleri bursiyer başvuru belgesini doldurmaları gerekmektedir. Doldurulan belgeler burs komisyonu tarafından incelendikten sonra aşağıda ki belgeler istenecektir.

  Yapılacak başvurularda, Bursiyer Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:

  • Nüfus cüzdan örneği,
  • 2 adet vesikalık resim,
  • Öğrenci Belgesi,
  • Başvuru Formu,
  • Lisans öğrenimine yeni başlayacak olanlar için lise diploması, mezuniyet derecesi beyanı
  • Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın öğrenimi süresince aldığı bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü (transkript belgesi).
  • Adli Sicil Kaydı,
  • İkametgâh,
  • Vukuatlı Nüfus Kaydı,
  • Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler

  Burs Komisyonu başvuruları inceleyip sonuçlandırır ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Yönetim Kurulu, Burs Komisyonu’nun önerilerini onayladıktan sonra burs almaya hak kazanmış başvuru sahiplerini bilgilendirir. Kesin sonuçlar, Rabve İlim ve Hizmet Vakfı tarafından burs kazanan öğrencilere e-posta ve /veya SMS yoluyla duyurulacaktır. Rabve İlim ve Hizmet Vakfından gelecek e-posta ve/veya SMS bildirimleri dışındaki herhangi bir bilginin geçerliliği bulunmamaktadır.

  Kazanan adaylardan, Vakıf tarafından kendisine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK”) gereğince gerekli aydınlatma yazılı olarak yapılarak, KVK Verilerin İşlenmesi Aydınlatma ve Rıza Metni imzası ve Burs Yönetmeliği kabul imzası alınır.

BURS TUTARI VE SÜRESİ

Herhangi bir öğretim yılı için o yılın bursiyer sayısıyla bursiyerlere verilecek burs tutarı öğretim yılının başlamasından önce Vakıf Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Aylık burs tutarı Ekim ayında başlamak üzere 9 ay süreyle (Ekim-Haziran) her ay öğrencinin banka hesabına yatırılır.

2023-2024 eğitim öğretim yılı aylık ;

(Vakfımızda kayıtlı-bursları devam eden öğrencilerimiz ve ara sınıfta okuyup ilk defa vakfımızdan burs alacak öğrenciler için)

 Genel burs bedeli 750 TL’dir.

 • 2023-2024 yılı eğitim ve öğretim yılında üniversiteye yeni kayıt yaptıran  bursiyerler için;

  Genel burs ödemesi 750 TL

  İstanbul’da bölüm kazananlar 850 TL

  Türkiye genelinde aşağıda belirtilen başarı sıralamasına girenler için  1000 TL ödenecektir:

  • Sayısal   50.000
  • Eşit Ağırlık  40.000
  • Sözel 15.000 
  • Dil 10.000

Vakıf kaynaklarında olağandışı bir daralma olmadığı; bursiyer kayıtlı olduğu öğretim programına devam ettiği ve belirtilen sona erme şartları oluşmadığı sürece burs öğrencinin mezuniyetine kadar, her yıl başvuru şartı aranmaksızın, devam eder. Öğrenci bu süre boyunca, her dönem eğitim öğretim sürecinde her dönem not döküm belgesini(transkript) pdf olacak şekilde burs bilgi sistemine yükleyecektir. Not çizelgesi dönemin son sınav sonuçlarının ilanından itibaren 1 hafta içinde vakfa ulaştırılmadığı takdirde burs askıya alınır.

Lütfen burs başvuru formunu doldururken üniversiteye yerleştiğiniz bölüm üzerinden puan türü ve başarı sıralamasını dikkatli doldurunuz !

Bursunuzun devam etmesi için  sene sonu Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 100 üzerinden 50, 4 üzerinden 2.00 olmak zorundadır.


BURSUN ÖDENMESİ

 • Vakıf, seçilen öğrencilerin aylık burslarını Ekim ayından itibaren öğrencinin adına açılmış devlet bankası hesabına havale yapar.
 • Rabve İlim ve Hizmet Vakfı; deprem, pandemi, kaza, ağır hastalık gibi olağanüstü sebepler nedeniyle eğitim öğretim sürecinde oluşacak köklü değişikler sonucunda burs ödemelerinde ve tarihler de değişiklik yapabilir.
 • Burs alabilmek için öğrencilerin kendi adlarına açılmış bir hesaba ait IBAN numarasını sisteme eklemiş olmaları gerekmektedir.

BURSUN ÖDENMESİ

Burs, öğrencinin devam ettiği lisans programından mezun olduğu Haziran ayında sona erer.

Ayrıca, aşağıdaki şartlardan herhangi birinin oluştuğu tespit edilirse vakıf yönetimi bursun hemen kesilmesine karar verebilir:

 • Vakfın vizyon, misyon, ilke ve değerlerine, vakıf standartları ve uygulamalarına, Yasal mevzuata, ahlak ve iyi niyet kurallarına, Vakıf yetkili kurullarınca alınan kararlara, aykırı davranış sergilediğinin tespit edilmesi,
 • Bursiyerin yasadışı faaliyetler içinde olduğu ya da Türk Ceza Kanunu uyarınca suç işlediği yönünde hakkında dava açılmış olması,
 • Öğrencinin Yüksek Öğrenim gördüğü kurum tarafından uzaklaştırma veya daha ağır bir disiplin cezası alması,
 • Öğrencinin başvuru sırasında gerçek dışı beyanda bulunduğunun tespiti veya burs süresi içinde vakıf yönetimine yanlış bilgi verdiğinin anlaşılması,
 • Vakıf yönetimince kabul edilebilir bir gerekçe olmadan, normal eğitim süresi içinde programı tamamlayamaması
 • Vakıf yönetimini bilgilendirmeden kayıtlı olduğu programı değiştirmesi,
 • Herhangi bir nedenden dolayı kayıtlı bulunduğu programla ilişkisinin bitmesi veya kesilmesi,
 • Öğrenicinin kendisine burs verilirken nazara alınan mali durumunda önemli bir değişiklik olması
 • Vakfın kurumsal kimliğini zedeleyici açıklama ve beyanlarda bulunması
 • Her dönem sonunda sisteme transkript belgelerinin yüklenmesi, senelik okuyan bursiyerlerin ise senelik olarak transkriptlerini burs bilgi sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Yüklemedikleri takdirde bursları iptal edilir.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Rabve İlim ve Hizmet Vakfı’nın bursları karşılıksızdır. Ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde Rabve İlim ve Hizmet Vakfı’na maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir gence Rabve İlim ve Hizmet Vakfı aracılığıyla burs vermeyi ayrıca Rabve İlim ve Hizmet Vakfı’na manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda Rabve İlim ve Hizmet Vakfı’nın tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

DİĞER HÜKÜMLER

 • Rabve İlim ve Hizmet Vakfı bu yönetmeliğin tamamını veya herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin değiştirmekte, burs tipini, süresini ve tutarını, bursiyer adaylarında aranacak şartları yeniden belirlemekte serbesttir.
 • Rabve İlim ve Hizmet Vakfı burs verdiği öğrencilere karşı hiçbir borç ve yükümlülük altında değildir ve hiçbir taahhütte bulunmamıştır. Bursiyerler ve bursiyer adayları Rabve İlim ve Hizmet Vakfına burs için müracaat ettiklerinde bu yönetmelikte belirtilen bütün şartları benimsediklerini kabul ve beyan ederler.
 • Bursiyerlerin yanlış bilgi ve belge ile bursa hak kazandıkları belirlendiği takdirde bursları kesilecek ve o güne dek Vakıftan almış oldukları burs tutarını geri ödemeleri talep edilecektir.
 • Önlisans okuyan bursiyerlerimiz dgs sınavı ile ara vermeksizin lisans programlarına yerleştiği takdirde aldıkları  burs otomatik olarak devam eder.Tekrar burs başvurusu yapmalarına gerek yoktur.

 • Mevcutta burs almaya devam eden öğrencilerimizin eksik evrakları yayınlanan burs başvuru bitiş sürecine kadar tamamlaması gerekmektedir. Aksi halde bursları kesintiye uğrayacaktır.

Online Burs Başvuru formu ile ilgili sorun yaşadığınız takdirde [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

NOT: Kişisel Verilerin İşlenmesi ile Aydınlatma ve Rıza Metni, Başvuru İçin Gereken Belgeler ve Burs Yönetmeliği ıslak imzalı şekilde üzerinde isminizin yer aldığı bir zarf ile Rabve Vakfı adresine iletilmeli ve   [email protected] adresine gönderilmelidir.

RABVE İLİM VE HİZMET VAKFI:  İkitelli O.S.B Mh. Dersankoop Sanayi Sitesi, Trios İş Merkezi A Blok No: 64, 34306 Başakşehir / İstanbul

Bizi Arayın, Yazın veya ofisimize gelip kahvemizi için.

Değerli misafirlerimiz, mesajlarınıza en kısa süre içerisinde cevap vereceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.